Rapport visar att kognitiva hjälpmedel är lönsamma

I maj publicerades en kostnadsnyttoanalys utförd på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutets projekt ”Hjälpmedel i fokus” som visar att kognitiva hjälpmedel ger ett klart positivt ekonomiskt utfall för såväl brukarna som kommuner, landsting och samhällsekonomin i stort.

För kommuner och landsting som bekostar hjälpmedel tar det bara ett och ett halvt år innan de får täckning för sina kostnader. Redan efter fem år ger en satsad hjälpmedelskrona tre kronor i utbyte. De positiva effekterna visar sig i minskat behov av stödinsatser från kommun och landsting såväl som anhöriga och närstående.

Andra effekter som förväntas uppstå är minskat behov av mediciner och vårdkontakter samt att fler beräknas kunna bo kvar i eget boende. Effekterna blir extra tydliga om användaren av hjälpmedel kan behålla eller börja en anställning. De personliga vinsterna för brukarna själva är svårare att värdera i pengar – ökad trygghet, självständighet och delaktighet i vardags- och samhällslivet.

Har du frågor runt rapporten kan du kontakta:
Annie Persson, projektledare,
08-620 17 96,
0706-684011

eller

Åke Dahlberg, fil.dr.
AB Effektivitetsrevision,
0706-499301

Ladda ner rapporten:
Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel